تک فایل|فروشگاه فایل|مقاله,پروژه,گزارش کارآموزی,پاور پوینت

مقاله,پروژه,گزارش کارآموزی,پاور پوینت

تک فایل|فروشگاه فایل|مقاله,پروژه,گزارش کارآموزی,پاور پوینت

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

دانلود رام رسمی فول فارسی هواوی G750 T00

دفترچه سوالات استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت

دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز متالوژی آموزش و پرورش

پروژه

بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات

ترجمه مقاله تحقیق

ترجمه مقاله

فایل فلش فارسی g750-u10

دانلود فایل فلش هواوی huawei g750-t00 بیلد نامبر c00b259

دانلود فایل فلش فارسی huawei g750-u10

تحقیق درباره مهریه

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

احکام فقهی و حقوقی مهر

پاورپوینت Shoulder Anatomy

دانلود پاورپوینت Shoulder Anatomy

دانلود پاورپوینت

Shoulder Anatomy

عوامل موثر بر افزایش انگیزه یادگیری زبان

تحقیق عوامل موثر در یادگیری زبان

ماشین حساب با برنامه ی mmb

ماشین حساب با mmb

فایل فلش هواوی huawei g750-t00 بیلد نامبر c00b265

فایل فلش فارسی g750-u10 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی هواوی g630 u00 با بیلد نامبر

مقاله اصول اخلاقی در رابطه با رادیولوژی

ترجمه مقاله اصول اخلاقی در رابطه با رادیولوژی

اصول اخلاقی در رابطه با رادیولوژی

مقاله اصول اخلاق پزشکی

يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ

۰

جزوه آمار توصیفی و استنباطی که با فرمت پی دی اف در 296 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 324
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3691 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 296
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

فروشنده فایل

کد کاربری 3413
کاربر

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی


جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی

کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کرده اند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:

الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان

محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .

ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.

این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت ف«ال » که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم

پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــ

مشخصکنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی می . پردازیم

مفاهیم اولیه

علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیـه، دسـ تهبنـدی دادههـا و تجزیـه و

تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آن ها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود

1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بندی آنها و در انتها نمایش ایـن

داده ها . میباشد

2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصـیفی را مـورد تجزیـه و

تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند

جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمان مشخص یـا

موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم

جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی کـه از

این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معـرف یـک جامعـه

آماری میباشند.

جامعه آماری به دو دسته تقسیم : میشود

1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشو

2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته:

جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود

تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم

مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـن

لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یک

دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.

نمونه سوالات تستی فصل نهم

1 - تحلیل یک طرفه واریانس چه موقع مناسب است؟

1 )زمانی که میانگین معلوم است . 2)زمانی که متغیر مستقل مشخص است.

3 ) زمانی که متغیر مستقل مشخص نیست. 4) زمانی که متغیر وابسته جنسیت است.

2 - نسبت Fدر تحلیل واریانس زمانی که 4 باشد و احتمالF 600/. باشد را تفسیر کنید

1 ) فرضیه صفر به احتمال 6 در هزار مورد تحلیل واریانس قرار میگیرد.

6 2) از مورد در هزار میتوان به توزیع دادهها اعتماد کرد.

3) اگر فرضیه صفر صحیح میبود به احتمال 6 در f 1000 را معادل 4 یا بیشتر میدیدیم.

4) متغیرهای مورد استفاده دارای ارزشهای کیفیاند که چنین نسبتی ازf به دست آمده است.

3 - بزرگتر شدن مقدار Fناشی از چیست؟

1) بزرگتر شدن واریانس کل

2) کوچکتر شدن واریانس کل

3) بزرگتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها

4) کوچکتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها

4 - محققی میخواهد فرضیه:« متوسط سن ابتلا به اضطراب کمتر از متوسط سنی ابتلا به افسـردگی

میباشد» را مورد آزمون قرار دهد، کدامیک از آزمونهای زیر لازم است انجام شود؟

1) مقایسه دو نسبت مستقل 2) مقایسه دو میانگین مستقل

3)مقایسه میانگین و انحراف معیار 4) مقایسه و میانگین همبسته

5 - محققی میخواهد نسبت دانشجویان دختر و پسر را در دانشـکده علـوم اجتمـاعی بـا همـین

نسبت در کل دانشگاه مقایسه کند آزمون آماری مناسب چه میباشد؟

pearson همبستگی ضریب (2 T-Testآزمون (1

3) مجذور خی(کی دو4 (X2) آنالیز واریانسی(Anova)

پاسخنامه سوالات تستی

1 - گزینه . 2 صحیح است

تحلیل واریانس به دو دسته تقسیم میشود:

1. تحلیل واریانس یک طرفه(one- way)

2. تحلیل واریانس دو طرفه(two-way)

تحلیل واریانس یک طرفه روشی است به منظور آزمون معنا دار بودن تفاوت بین میانگینها، هنگامی کـه فقـط

یک متغیر مستقل دستکاری میشود، و طی آن اثر یک متغیر مستقل روی متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرار

میگیرد. به عبارت دیگر در این نوع تحلیل واریانس یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد.

2 - گزینه . 3 صحیح است

3 - گزینه . 2 صحیح است


میانگین واریانس بین گروههاR Msb

میانگین واریانس درون گروههاR Msw

با توجه به فورمول مذکور، بزرگتر شدن مقدار F ناشی از بزرگتر شدن واریانس بین گروهها، نسبت به واریـانس

درون گروههاست.

4 - گزینه . 4 صحیح است

نمونه های همبسته در طرحهای پژوهش زیر به کار برده میشوند:

1. اندازهگیری مکرر: در این نوع طرح برای هر یک از آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه دو بار اندازهگیری مـی-

شود.

2. طرح جفتهای همتراز شده: در این نوع پژوهش آزمودنیهای هر دو نمونه براساس یک یا چند متغیر که بـا

متغیر وابسته یا متغیر ملاک رابطه دارند، همتراز میشوند

(Msb) F

(Msw)

=«294» آمار توصیفی و استنباطی

5 - گزینه . 3 صحیح است

آزمون خی دو، برای محاسبه رابطه معنیدار نسبتها و درصدها در سطح سنجش اسمی بکار مـیرود، در ایـن

سوال جنسیت در سطح اسمی است


فهرست مطالب


بخش اول: آمار توصیفی

فصل اول : آمار توصیفی ................................................................................................ ......... 13

مفاهیم اولیه ..............................................................................................................................13

دسته بندی دادهها و جدول توزیع فراوانی...............................................................................................18

انواع فراوانی...............................................................................................................................22

نمودارهای فراوانی و تحلیل داده ها ................................................................................................ ......27

مشخص کننده های مرکزی................................................................................................ ...............34

نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی................................................................................................ .37

میانه................................................................................................................................ .......47

نکات مهم در ارتباط با میانه ................................................................................................ .............52

مد (نما) ................................................................................................................................ ...53

نکات مهم در ارتباط با مد یا نما ................................................................................................ .........56

مقایسه بین میانگین، میانه و مد................................................................................................ .........57

چندکها................................................................................................................................ ..5

پاسخنامه تست یها فصل ششم ................................................................................................ .......206

آزمون خودسنجی فصل ششم ................................................................................................ .......208

پاسخنامه آزمون خودسنجی فصل ششم...............................................................................................217

نمونه سوالات تستی فصل نهم.............................................................................................. 288

پاسخنامه سوالات تستی................................................................................................ ..... 293

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.60mb

تعداد صفحه:296

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطیجزوهآمار توصیفی و استنباطیدانلود آمار توصیفی و استنباطیدانلود جزوهفروشگاه اینترنتیکسب درآمد اینترنتیهمکاری در فروش فایلسیستم فروشگاه دهیکارافرینیکسب و کارپروژهپژوهشپایان نامهجزوهمقالهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود پایان نامهدانلود جزوهدانلود مقالهدانلود تحقیق

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و ...

filenab.com/product-58523-moshavereh.aspx
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی. جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ ...

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و ...

stufile.ir/.../جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علوم-تربیتی-و-روا...
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی. فصل اول : آمار توصیفی. کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو ...
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی، در قالب pdf و در 296 صفحه، شامل بخش اول: آمار توصیفی، فصل اول: آمار توصیفی، فصل دوم: منحنی ...
۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی. جزوه آمار توصیفی و استنباطی که با فرمت پی دی اف در 296 صفحه آماده شده است ...
۱ روز پیش - دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی، در قالب pdf و در 296 صفحه، شامل: بخش اول: آمار توصیفی فصل اول: آمار ...
۱۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی ...
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی   فصل اول : آمار توصیفی   کلمه «statistics» که به فارسی آن را &laquo ...

آکادمیک فایل – جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم ...

academicfile.ir/2017/01/جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علو/
۲۰ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در ...
۱۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در ...

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و ...

stufile.persizh.ir/جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علو/
۲۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علوم-تربیتی- جزوه آمار توصیفی و استنباطی که با فرمت پی دی اف در 296 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی ...

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان ...

radyab.info/جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علو-2/
۲۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی، در قالب pdf و در ۲۹۶ صفحه، شامل: بخش اول: آمار توصیفی فصل اول: آمار ...
۱۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در ...
سایت جامع روانشناسی،علوم تربیتی ومشاوره - خلاصه کتب و جزوات روانشناسی، علوم ... دانشجویان رشته مشاوره شغلی علاوه بر گذراندن دروس مشترک بین تمامی گرایش های رشته مشاوره مانند آمار استنباطی، نظریه های .... موقعیت های شغلی مجموعه علوم تربیتی (2): ... روان‌شناسی‌ عمومی‌، اصول‌ فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌، آمار توصیفی‌، آموزش‌ و پرورش‌ ...
"کتاب حاضر جلد اول از مجموعه 9جلدی "فرهنگ دانشنامگی آمار "است که طی آن بخشی از اصطلاحات و واژه‌های آماری با نظم الفبایی گردآمده است .این مجلد با اصطلاح "آب‌شناسی ...

مجموعه علوم تربیتی 2 - وب سایت شخصی رضا سورانی

www.sourani.com/Content.aspx?ItemID=99293f7e-b250-4a94...fa
علوم >. علوم تربیتی 2. روان‌شناسی رشد: -دانشگاه سراسری: * روان‌شناسی ... سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی: ... روان‌شناسی و آموزش کودکان عقب‌مانده ذهنی- سیف‌نراقی- نادری- انتشارات ارسباران ... آمار توصیفی و استنباطی- دکتر هومن - نشر پارسا.

کتاب ارشد آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم ...

negarandedanesh.com/.../کتاب-ارشد-آمار-توصیفی-و-استنباطی-در-روان...
کتاب ارشد آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی | پوران ... کتاب مجموعه آزمون‌های دوره‌های دکتری تخصص (روان‌شناسی سلامت) | محمدی ...
۲ روز پیش - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی. جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی دانلود جزوه آمار ...

دانلود جزوه – فایل می

file-me.ir/tag/دانلود-جزوه/
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو ...
۱۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در ...

جزوه آمار توصیفی و استنباطی بایگانی – دپارتمان آموزش و ...

education.envidesign.ir/tag/جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی/
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی فصل اول : آمار توصیفی کلمه ...
آمار و احتمالات کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی - علی دلاور – انتشارات رشد; روش ... کتاب آمار توصیفی و استنباطی انتشارات پوران پژوهش تالیف نصراله فرجی ... نمونه جزوات آمار و روش تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران(کیهان) - برای دانلود اینجا را ...

مجموعه آمار روانشناسی|روان آموز

ravanamooz.ir › ... › جزوه و خلاصه کتاب ارشد
۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مجموعه آمار روانشناسی ویژه کنکور ارشد و دکتری روانشناسی. ... به همین منظور مجموعه مباحث کامل آمار را در دو بخش جداگانه ی آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی به ... فصول این مجموعه عبارتند از: کلیات علم آمار، طبقه بندی و خلاصه سازی داده ها، ..... مدرسان و جزوه روان آموز ، برای آمار و روش تحقیق مدرسان و دلاور و جزوه روان ...

همگام سنجش ) مجموعه روانشناسی 2)

www.sanjeshserv.ir/hamgam/course.aspx?id=WJ0g2VHjHgU=
آموزش برنامه ریزی و مطالعه، معرفی سرفصلهای آزمون، معرفی منابع مطالعاتی، ارائه جزوات آموزشی و آزمونهای ... سرفصلها و عناوین مهم آمار توصیفی · سرفصل های آمار استنباطی · نمونه کارنامه: رتبه 5 روانشناسی تربیتی ورودی 92 · نمونه ... نوروپسیکولوژی کودک · دانشگاه های برتر علوم انسانی کشور · نمونه کارنامه کنکور سال 94 مشاوره مدرسه ...
۲۵ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - کتاب و جزوه درسی رشته های بخش علوم تربیتی و روانشناسی جزوه و ... نمونه سوالات کارشناسی پیام نور · نمونه سوالات فراگیر پیام نور · دانلود سوالات استخدامی .... برچسبجزوه جزوه آمار توصیفی پیام نور جزوه بازاریابی ورزشی جزوه ...
استخدامی مدیریت آموزشی · تبادل لینک با ما · تماس با ما · پرداخت » ... آزمونهای مورد استفاده در آموزش و پرورش و روانشناسی دارای سه هدف عمده هستند که به سه پرسش ..... در آمار استنباطی یا inferential پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و ..... یکی از تعاریف اساسی در علم آمار تعریف همبستگی و رابطه بین دو متغیر می باشد.
... با موضوع کلیسای نوتردام موضوع ,کلیسای ,پروژه ,پاو وینت ,موضوع کلیسای ,پاو وینت پروژه · جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی.

علوم تربیتی

hamrahfeed.xyz/tags/علوم-تربیتی
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی. جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی جزوه آمار توصیفی و استنباطی ...

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول 94-93 ...

pnuna.com/1394/.../دانلود-نمونه-سوال-روانشناسی-پیام-نور-1-94-93.ht...
۹ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته روانشناسی با جواب. نیمسال اول 94- ... آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی, Download. روانشناسی ...
کتاب آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی (رشته های روان شناسی و علوم تربیتی) انتشارات دانشگاه پیام نور وزیری ... روانشناسی تربیتی - روشهای آماری - آموزش برنامه‌ای,روانشناسی - روشهای آماری - آموزش برنامه‌ای ... روش های آمار استنباطی.
مجموعه علوم تربیتی 2/ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی/ روانشناسی تربیتی/ ... شرح جامع آمار توصیفی و استنباطی ... شرح جامع آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۱/۰۳
سهیل جی اچ

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
همکاری در فروش فایل میهن همکار